Up next


EECi: ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งใหม่ของประเทศไทย

1 Views
iTube Thailand
4
Published on 23 Jul 2022 / In เทคโนโลยี่

EECi (Eastern Economic Corridor of Innovation) หรือ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นหัวใจของการสร้างนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนให้พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่ต้นแบบในการนำนวัตกรรมเข้าไปผลักดันอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และปรับฐานอุตสาหกรรมเดิมในพื้นที่ให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีฐานนวัตกรรม ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และ SMEs ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ เชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของไทยกับต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่เข้มข้นด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน

แสดงมากขึ้น
0 Comments sort Sort By

Facebook Comments

Up next